Friday, May 2, 2008

KEFAHAMAN BERHIJAB DALAM ISLAM

Firman Allah S.W.T dalam Surah An-Nur, ayat 30 dan 31 :


Pengertiannya :

“Katakanlah (Wahai Muhammad) kepada orang-orang lelaki Yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka (daripada memandang Yang haram), dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka; Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa Yang mereka kerjakan. (30)

Dan Katakanlah kepada perempuan-perempuan Yang beriman supaya menyekat pandangan mereka (daripada memandang Yang haram), dan memelihara kehormatan mereka; dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali Yang zahir daripadanya; dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya Dengan tudung kepala mereka; dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka, atau bapa mereka atau bapa mertua mereka atau anak-anak mereka, atau anak-anak tiri mereka, atau saudara-saudara mereka, atau anak bagi saudara-saudara mereka Yang lelaki, atau anak bagi saudara-saudara mereka Yang perempuan, atau perempuan-perempuan Islam, atau hamba-hamba mereka, atau orang gaji dari orang-orang lelaki Yang telah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan, atau kanak-kanak Yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan; dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa Yang tersembunyi dari perhiasan mereka; dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Wahai orang-orang Yang beriman, supaya kamu berjaya.(31)”

Terdapat hadis Nabi S.A.W yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: Daripada Abdullah bin ‘Amru bin Al-‘As R.A bahawasanya Rasulullah S.A.W telah bersabda : “Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solehah”.

PENGERTIAN ISTILAH

 1. Al-Khimar

· Sesuatu yang dipakai oleh wanita bagi menutup kepala sebagaimana dalam firman allah dalam surah Al-Nur ayat 31:


 1. Al-Niqab

· Sesuatu yang dipakai oleh wanita untuk menutup wajahnya dan dinamakan juga sebagai al-Burqa’ atau al-Nashif.

· Ianya sudah diketahui sejak zaman yahudi dahulu lagi sebagaimana terdapat di dalam safar Takwin (Ishah:24)

 1. Al-Hijab

· Dari segi bahasa bermaksud penutup atau pelindung sebagaimana di dalam firman Allah dalam surahAl-Ahzab ayat 53:


· Dari segi Syara’ bermaksud; apa-apa yang dapat menghalang berlakunya fitnah di antara lelaki dan perempuan. Ianya terlaksana dengan menutup ‘aurat, menunduk pandangan serta menegah daripada berkhalwat, melembut-lembutkan perkataan dan bersentuhan.

Oleh itu, al-Hijab itu adalah lebih umum daripada al-Khimar dan al-Niqab manakala al-Khimar dan al-Niqab dapat merealisasikan hikmah tuntutan syara’ bagi mengelakkan berlakunya fitnah antara lelaki dan wanita.[1]

PENDAHULUAN

Perbahasan mengenai hukum memakai niqab bagi wanita adalah termasuk dalam perbahasan yang diperselisihkan oleh ulama’ sama ada hukumnya mubah (dibolehkan) mendedahkan muka ataupun wajib untuk menutupnya demikian juga hukum kedua belah tapak tangan. Para ulama dari kalangan fuqaha’, mufassirin dan muhaddithin telah berselisih pendapat sejak dahulu lagi dan masih berterusan sehinggalah ke hari ini.

Sebab berlakunya perselisihan ini adalah kembali kepada pegangan mereka yang disandarkan kepada dalil yang berkaitan dalam hal ini serta sejauh mana kefahaman mereka terhadap dalil tersebut. Hal ini kerana tidak terdapat pun nas yang qat’ie untuk menguatkannya sebagai dalil dalam permasalahan ini.

Para ulama’ telah berselisih pandangan dalam mentafsirkan ayat 31 dalam surah al-Nur .

Diriwayatkan daripada Ibnu Mas’ud r.a, bahawa beliau berkata : "( الا ما ظهر منها ) bermaksud ; pakaian dan jilbab atau dengan kata lain pakaian luar yang tidak mungkin dapat disembunyikan."

Manakala diriwayatkan daripada Ibnu Abbas r.a bahawa beliau mentafsirkannya dengan celak atau cincin. Dan kadangkala menggambarkan perhiasan zahir itu ialah tempatnya iaitu muka dan tapak tangan.

Begitu juga yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik dan ‘Aisyah r.a.

PANDANGAN PARA ULAMA

Dr. Yusof Al-Qardhawi adalah termasuk daripada kalangan ulama’ yang mentarjihkan pendapat bahawa muka dan kedua belah tapak tangan adalah bukan aurat bagi wanita dan adalah tidak menjadi satu kewajipan bagi seseorang muslimah itu menutupnya. Dan beliau berpandangan dalil-dalil bagi pendapat ini adalah lebih kuat berbanding dengan yang lain. [2]

Dan ramai lagi dikalangan ulama’ yang sependapat dengan Dr. Yusof Al-Qardhawi antaranya Syeikh Nasiruddin Al-Albani di dalam tulisannya “Hijab bagi wanita Muslimah berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah”, jumhur ulama’ Al-Azhar di Mesir, para ulama Al-Zaituniah di Tunis, para ulama’ Al-Qurawiyyin di Maghribi, dan kebanyakan ulama’ Pakistan, India, Turki dan lain-lain.

Justeru terdapat juga di kalangan ulama di Mesir yang menolak pendapat ini, dengan berpandangan wajib bagi muslimah itu menutup mukanya. Antara ulama yang menyokong pandangan ini adalah ulama Al-Saudiyyah seperti Syeikh Abdul Azizi bin Baaz dan beberapa ulama dari negara-negara Teluk, sebahagian ulama Pakistan dan India seperti Ustaz Abul A’la Al-Maududi di dalam kitabnya “Al-Hijab”, dan ulama dari Syria iaitu Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi di dalam risalahnya “Kepada Setiap Wanita Hendaklah Kamu Beriman Kepada Allah”

Oleh itu, ulama’ hanya berselisih pandangan terhadap hukum memakai niqab sama ada wajib, istishab (sunat), atau mubah. Adapun pendapat yang dipilih oleh Dr. Yusof al-Qardhawi ialah mubah kerana ia adalah hak bagi seseorang muslimah itu untuk memakainya. Dan tidaklah pula harus seseorang itu menghalangnya untuk memakai niqab kerana ia adalah hak peribadinya.[3]

PANDANGAN JUMHUR FUQAHA

Jumhur fuqaha berpandangan; Tidak wajib bagi seseorang muslimah itu memakai niqab dan harus (dibolehkan) baginya mendedahkan muka dan tapak tangannya dihadapan lelaki ajnabi yang bukan mahramnya. Ini adalah pandangan jumhur fuqaha sejak zaman sahabat lagi.[4]

Imam Al-Nawawi menyebut di dalam kitabnya (Al-Majmu’) dalam menjelaskan mazhab ulama dalam masalah aurat; “Sesungguhnya aurat bagi perempuan yang merdeka adalah seluruh anggota badannya kecuali muka dan tapak tangannya. Ini adalah pandangan Imam Al-Syafie, Malik, Abu Hanifah, Al-Auzaie, Abu Tsaur, dan satu riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal.”[5]

Al-Hafiz Al-Sayuti juga ada menyebut di dalam kitab tafsirnya (Al-Durrul Manthur Fi Al-Tafsir bil Ma’thur) tentang sejumlah pandangan para sahabat dan tabien yang mentafsirkan ayat 31 surah Al-Nur itu; dengan mengecualikan muka dan tapak tangan. Antaranya riwayat daripada Anas bin Malik, Ibnu Abbas, Aisyah, ‘Ikrimah, Said bin Jubair,’Atho, dan Qatadah.

Berkata Dr. Yusof Al-Qardhawi;

“Pandangan saya terhadap tafsiran Ibnu Abbas dan tafsiran yang sepakat dengannya adalah merupakan tafsiran yang rajih kerana terdapatnya pengecualian di dalam ayat : ( الا ما ظهر منها ) Selepas daripada larangan mempamerkan perhiasan yang menunjukkan kepada jenis rukhsah serta kemudahan yang diberikan syara'. Oleh itu Imam Al-Tobari, Al-Qurtubi, Al-Razi, Al-Baidowi dan selainnya mentarjihkan pandangan jumhur.

Imam Al-Qurtubi mentarjihkannya dengan mengatakan bahawa adalah menjadi kebiasaan menzahirkan muka dan tapak tangan dari segi adat dan ibadat sebagaimana di dalam solat dan haji. Maka adalah tepat pengecualian tadi dikembalikan kepada muka dan tapak tangan.[6]

KESIMPULAN

Dr. Yusof Al-Qardhawi turut menambah pandangannya dengan mengatakan beberapa peringatan:

 1. Keharusan mendedahkan muka bagi muslimah tidaklah bermakna mengharuskannya berlampauan dalam bersolek. Dan keharusan mendedahkan kedua tapak tangannya tidaklah bermakna mengharuskannya memanjangkan kukunya dan mewarnakannya. Adapun yang diharuskan adalah perhiasan yang ringan sebagaimana yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas dan selainnya iaitu celak di mata dan cincin di jari.

 1. Adapun pandangan yang tidak mewajibkan niqab tidaklah bermakna tidak mengharuskannya. Sekiranya seseorang muslimah itu hendak memakai niqab maka tidaklah mengapa bahkan disunatkan keatasnya sebagaimana mengikut pandangan orang yang cenderung untuk ihtiyath(berhati-hati) kerana kecantikannya dan takut akan mendatangkan fitnah. Bahkan ada ulama yang mewajibkannya.

 1. Sesungguhnya tidaklah menjadi kelaziman; apabila hukum harus mendedahkan muka mengharuskan sesorang lelaki ajnabi itu untuk melihat kepadanya. Sebahagian ulama ada yang mengharuskan untuk mendedahkannya dan tidak mengharuskan untuk melihatnya melainkan pandangan yang pertama. Dan ada juga ulama yang mengharuskan melihat apa-apa yang harus didedahkan tetapi tanpa syahwat. Sekiranya berlaku dengan syahwat maka hukum melihatnya adalah haram. [7]

Rujukan :

 1. Al-Quran Al-Karim
 2. Al-Mu’jam Al-Arabi Al-Asasi,
 3. Qamus Al-Tullab, Husain Unang, Dar Al-Fikr, Kuala Lumpur 1994.
 4. Tafsir Al-Jamie li Ahkam Al-Quran, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi, Dar Al-Hadis, Kaherah, 1994.
 5. Fatawa Mu’asirah, Dr Yusof Al-Qaradawi, Dar Al-Qalam, Kaherah, 2001 M/1421 H
 6. Al-Majmu’ Syarah Muhadzab, Imam Al-Nawawi
 7. Ahsan Al-Kalam Fil Fatawa Wal Ahkam, Syeikh ‘Atiyah Saqar
[1] Rujuk Ahsan Al-Kalam Fil Fatawa Wal Ahkam, Syeikh ‘Atiyyah Saqar, jil 1, ms 491

[2] Rujuk Fatawa Mu’asarah, Dr Yusof Al-Qardhawi, jil 2, ms 309

[3] Rujuk Fatawa Mu’asarah, Dr Yusof Al-Qardhawi, jil 2, ms 311.

[4] Rujuk Fatawa Mu’asarah, Dr Yusof Al-Qardhawi, jil 2, ms 313.

[5] Rujuk Al-Majmu’, Imam Al-Nawawi, 3/169.

[6] Rujuk Fatawa Mu’asarah, Dr Yusof Al-Qardhawi, jil 2, ms 319.

[7] Rujuk Fatawa Mu’asarah, Dr Yusof Al-Qardhawi, jil 2, ms 336.

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...